PREDaPO.sk - Pomáhame prírode

ZBER ODPADU
prilož ruku k dielu

Organizujeme zber odpadu na verejných priestranstvách, aby sme pomohli prírode ale aj okoliu..


DARUJEME NEPOTREBNÉ
zbytočné veci darujeme

Ak máte prebytočné a zbytočné veci, darujte ich. Pomôžete tým, ktorým sa budú hodiť.



OBDARUJTE HLADNÝCH
nezabúdajme na hladných

Pomáhajme hladným ľudom kúpov alebo donesením jedla.


NEPOTREBNÉ ŠATSTVO
darujte nepotrebné šatstvo

Mnoho ľudí bez domova, chudobných rodín nemá peniaze na nákup šatstva a oblečenia. Vaše nepotrebné šatstvo dokáže zachrániť ľudí v núdzi a ušetriť im to málo čo im ostalo.
pomáhame prírode

Naše posledné práce

NOVA VÝZVA ZBER A RECYKLÁCIA ODPADU

pridajte ruku k dielu
img

Ako môže recyklovanie odpadu pomôcť?

 

Recyklovanie je u nás ešte veľmi nepopulárne. Veľa ľudí už pochopilo, že hádzať všetko do čierneho kontajnera a vyviezť to na skládku nie je najlepšie riešenie.

Opätovným využívaním odpadov ako druhotnej suroviny sa šetria primárne prírodné zdroje, znižuje sa znečisťovanie ovzdušia a vôd pri ich spracovaní a tiež spotreba energie potrebnej na ich získavanie a spracovanie. A samozrejme znižujeme aj množstvo odpadu ukladaného na skládku. Recykláciou 100 ton papiera sa ušetrí 1 hektár 100-ročného lesa a recykláciou 1 kg železného šrotu sa ušetria 4 kg rudy. To už stojí za námahu. Taktiež oproti výrobe z primárnych zdrojov sa vďaka recyklácii šetrí aj veľké množstvo energie. Pri skle je to 25%, pri papieri 70%, pri kovoch 74%, pri hliníku 95% a pri plastoch až neuveriteľných 97%. Slovensko sa zaviazalo, že do roku 2020 zvýši mieru recyklácie zo súčasných 29% na 50%. K tomu sa však musíme všetci spojiť a začať v našich domácnostiach.



ZBIERAJTE ODPADKY VO SVOJOM OKOLí

pomôžete sebe, prírode a všetkým ľudom naokolo

PREDaPO.sk - Pomáhame prírode

Tu nájdete spoločnosti ktoré nás podporili.